Financie

Aké preferencie prevládajú pri výbere zamestnania?


Mnohí jedinci zdieľajú ten názor, že do práce chodia len kvôli finančnému zabezpečeniu, to znamená, len preto, aby uživili seba a svoju rodinu. Avšak nájdu sa aj jedinci, ktorí to vnímajú inak a svoju prácu berú ako možnosť kariérneho a osobnostného rastu.

kravata

Obe názory je možné pochopiť, rozdiel medzi nimi je však ten, že druhý názor je z hľadiska perspektívy a uplatnenia nielen efektívnejší, ale má aj dlhodobý charakter. Je to z toho dôvodu, že kým materiálne zabezpečenie uspokojuje jedinca len z krátkodobého hľadiska, budovanie vlastnej kariéry s možnosťou uplatnenia svojich schopností a zručností je dlhodobým procesom.

Aké máte hodnotové vlastnosti?
Pri výbere správneho zamestnania pôsobia na jedinca viaceré faktory, tzv. hodnotové vlastnosti. Pre každého jedinca sú typické rozdielne hodnotové vlastnosti počnúc manažérskymi či technicko – funkčnými kompetenciami, flexibilnými či autonómnymi preferenciami až po hodnotové vlastnosti istoty a stability. Každý jedinec je v niečom výnimočný, niekto uprednostňuje samostatnosť, pre iného je najdôležitejšia istota v zamestnaní. Je preto samozrejmé, že ten, kto má manažérske kompetencie, bude uprednostňovať zamestnanie, v ktorom budú jeho schopnosti premietnuté do rozhodovacích právomoci. Naopak, jedinec so sklonom k autonómnosti nebude hľadať svoje pracovné uplatnenie v obmedzujúcom zamestnaní, pri ktorom je nutné dodržiavať striktné pracovné podmienky. Jedinec preferujúci istotu a stabilitu zasa nebude mať vysoké ambície presadenia svojich kompetencií, bude preferovať skôr stabilného zamestnávateľa.
 
úspěch
 
 
Preferencie sú kľúčové
To znamená, že pri výbere vhodného zamestnania v živote jedinca hrajú hlavnú rolu preferencie, ktoré sa menia v závislosti od jeho hodnotových vlastností a kompetencií.
Na záver je nutné podotknúť, že síce finančné ohodnotenie je v živote jedinca dôležité, avšak z dlhodobého hľadiska nie prvoradé.